KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pogórzu  Pogórze ul. Zamek 8 43-430 Skoczów jest Dyrektor Grzegorz Topol w porozumieniu z GMINĄ SKOCZÓW Rynek 1 43-430 Skoczów, Polska NIP 5482404967.

 

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Zespół Szkolno- Przedszkolny został  powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespół Szkolno- Przedszkolny – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 

       a) rekrutacji dzieci do placówki,

       b) ewidencji dzieci,

       c) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

       d) w celach sprawozdawczych.

 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

 

       a) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pogórzu,

       b) organy nadzoru,

       c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,

       d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

 

6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.