REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W POGÓRZU
 

(utworzony na podstawie regulaminu stołówki  Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie)
 

obowiązuje od dnia 17.03.2014 r.

 

– Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2015/2016  wynosi 3,00 zł.

– Obiady wydawane są uczniom w czasie przerwy obiadowej w godzinach 11:00 - 11:20 oraz 12:05 - 12:25.

– Wpłaty za obiady należy dokonać w świetlicy szkolnej do dnia 10-tego  każdego miesiąca, w przeciwnym razie uczeń zostanie skreślony z  listy uczniów korzystających z obiadów.

– Opłaty za abonament obiadowy powinny być wnoszone  poprzez wpłatę u wychowawcy świetlicy.

– Ilość wykupionych obiadów nie może być mniejsza niż 4 dni w tygodniu.

– Rezygnacja z obiadów w następnym miesiącu musi być zgłoszona najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca do godz. 9:50.

– Odpisy nieobecności zgłaszane w piątek na następny tydzień muszą być podane do godz. 9:50.

– Odpisy w danym dniu można zgłaszać wyłącznie w razie choroby ucznia do godz. 7:50 osobiście lub pod numerem telefonu 33 853 37 49.

– Jeżeli uczeń będzie dalej chorował, odpis należy zgłosić w dniu pierwszego zgłoszenia do  godz. 14:20.

– W razie dalszej choroby należy zgłosić nieobecność w ostatnim dniu odpisu do godz. 9:50.

– W razie nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole koszty obiadów pokrywają rodzice lub opiekunowie ucznia.

– Rezygnację z obiadu w ciągu danego miesiąca należy zgłosić z wyprzedzeniem dwudniowym (dni robocze) od dnia odpisu. W przeciwnym wypadku trzeba będzie zapłacić za kolejne dni, aż do zgłoszenia rezygnacji.

– Obiady będą zamawiane do dnia ustnego bądź pisemnego powiadomienia o rezygnacji z nich przez rodziców lub opiekunów ucznia.

– W związku z koniecznością półrocznych i rocznych  rozliczeń obiadów w miesiącu grudniu i czerwcu, odpisy przyjmowane są do 15- tego dnia miesiąca grudnia i czerwca.