Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zs5pogorze.ox.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 14.09.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.09.2009

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Załączniki w formacie DOC oraz PDF są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury;
 • Kontrast menu oraz treści podstron w stosunku do tła na stronie zapewnia minimalną proporcję 4,5:1.

 

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Strona nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
 • Strona nie ma określonego języka strony internetowej;
 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
 • Grafiki w aktualnościach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;
 • Linki mogą nie posiadać etykiet lub mogą posiadać błędne etykiety;
 • Kontrast nagłówków treści w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 • Brak mapy strony;
 • Strona zawiera tabele bez nagłówków;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych;
 • Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;
 • Treść podstron nie jest rozróżniona punktorami i numeracją i nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;
 • Treść podstron jest wyjustowana
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

 

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 853 37 49 lub można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Pogórzu – ul. Zamek 8

 1. Opis dostępności wejścia do budynku SP Pogórze
  1. budynek posiada trzy wejścia. Od strony wschodniej znajduje się wejście główne, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do drzwi wejściowych budynku. Pozostałe dwa wejścia są usytuowane od strony północnej. Są one dostosowane do osób niepełnosprawnych. Nie posiadają barier architektonicznych. Pierwsze z nich z poziomu parteru prowadzi do szatni natomiast drugie prowadzi do hali sportowej. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przed drzwiami wejściowymi znajdują się dzwonki dla osób niepełnosprawnych na wysokości do 120 cm.
  2. na piętrze, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona schody prowadzące na piętro.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych przy hali sportowej.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Na korytarzach i schodach znajdują się oznaczenia kontrastowe.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek jest wyposażony w pochylnię prowadzącą do wejścia na halę sportową. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy szkoły. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu od strony północnej przy drzwiach wejściowych do budynku.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Została zapewniona możliwość skorzystania z wideotłumacza w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.

 

Przedszkole Publiczne w Pogórzu – ul. Bielska 91.

1)  Opis dostępności wejścia do budynku Przedszkola w Pogórzu

 1. Od strony północnej znajduje się wejście główne, które nie jest dostosowanego do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do drzwi wejściowych budynku. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
 2. na piętrze, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona schody prowadzące na pięt
 3. Przed schodami znajduje się dzwonek dla niepełnosprawnych na wysokości do 120 cm.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani w platformę. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy przedszkola. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Została zapewniona możliwość skorzystania z wideotłumacza w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.